شعر در مورد آذرخش

شعر در مورد آذرخش,شعر درباره آذرخش,شعر برای آذرخش,شعر در باره آذرخش,شعر با آذرخش,شعر درمورد آذرخش,شعر با کلمه آذرخش,شعر با کلمه ی آذرخش,شعری در مورد آذرخش,شعری درباره آذرخش,شعر درباره ی آذرخش

شعر در مورد آذرخش

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آذرخش برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

نور را پیمودیم دشت طلا را درنوشتیم

افسانه را چیدیم و پلاسیده فکندیم

کنار شن زار آفتابی سایه بار ما را نواخت

درنگی کردیم بر لب رود پهناور رمز رویاها را سر بریدیم

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر در مورد آذرخش

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

ابری رسید و ما دیده فرو بستیم

ظلمت شکافت زهره را دیدیم

و به ستیغ برآمدیم

آذرخشی فرود آمد و ما را در نیایش فرو دید

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعر درباره آذرخش

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

لرزان گریستیم خندان گریستیم

رگباری فرو کوفت :

از در همدلی بودیم سیاهی رفت

سر به آبی آسمان سودیم

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعر برای آذرخش

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

در خور آسمان ها شدیم

سایه را به دره رها کردیم

لبخند را به فراخنای تهی فشاندیم

سکوت ما به هم پیوست

وما ما شدیم

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعر در باره آذرخش

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

تنهایی ما تا دشت طلا دامن کشید

آفتاب از چهره ما ترسید

دریافتیم و خنده زدیم

نهفتیم و سوختیم هر چه بهم تر تنهاتر

از ستیغ جداشدیم من به خاک آمدم و بنده شدم

تو بالا رفتی و خدا شدی

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر با آذرخش

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

ناگهان عشق

آفتابوار نقاب برافکند

و بام و در به صوت ِ تجلی درآکند

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر درمورد آذرخش

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعشعه ی آذرخشوار فروکاست

و انسان برخاست.

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعر با کلمه آذرخش

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

چراغی به دستم،

چراغی در برابرم:

من به جنگ سیاهی می روم.

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعر با کلمه ی آذرخش

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

گهواره های خستگی از کشاکش رفت و آمدها باز ایستاده اند،

و خورشیدی از اعماق

کهکشان های خاکستر شده را روشن می کند.

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعری در مورد آذرخش

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

فریادهای عاصی آذرخش

هنگامی که تگرگ

در بطن بی قرار ابر نطفه می بندد.

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعری درباره آذرخش

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

و درد خاموش وار تاک –

هنگامی که غوره خرد

در انتهای شاخسار طولانی پیچ پیچ جوانه می زند.

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر درباره ی آذرخش

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

فریاد من همه گریز از درد بود

چرا که من، در وحشت انگیز ترین شبها،

آفتاب را به دعائی نومیدوار طلب می کرده ام

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر در مورد آذرخش

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

تو از خورشید ها آمده ای،

از سپیده دم ها آمده ای

تو از آینه ها و ابریشم ها آمده ای

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر درباره آذرخش

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

نگاه و اعتماد ترا به دعائی نومیدوار

طلب کرده بودم.

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر برای آذرخش

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

جریانی جدی در فاصله دو مرگ

در تهی میان دو تنهائی – [ نگاه و اعتماد تو، بدینگونه است!]

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در باره آذرخش

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شادی تو بی رحم است و بزرگوار،

نفست در دست های خالی من

ترانه و سبزی است

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر با آذرخش

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

من برمی خیزم!

چراغی در دست چراغی در دلم.

زنگار روحم را صیقل می زنم

آینه ئی برابر آینه ات می گذارم

تا از تو ابدیتی بسازم.

بیشتر بخوانید :

گلچین زیباترین شعر در مورد خورشید

گلچین زیباترین شعر در مورد طلوع خورشید

گلچین زیباترین شعر در مورد آفتاب

گلچین زیباترین شعر در مورد غروب

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر درمورد آذرخش

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

نگاه کنیم فقط

تا هوا منقلب شود فقط

در تندر و آذرخش اشک های ناچکیده مان

شهر وحشت زده ، فتح خواهد شد

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر با کلمه آذرخش

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

ببین قفس باران را

چگونه فرو می نهد

دستان آسمان افق تا افق سیمهای نازک نقره فرود آمده اند

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر با کلمه ی آذرخش

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

بر این پاهای دراز شتابان پرنده ی آذرخش می آ’د

شیهه کشان و مرغابیان خیس زخمی

به نیزارهای ساکت می افتند

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعری در مورد آذرخش

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

بمان و ببین پرنده ی خورشید چگونه از این دام تواند گذشت

فروتر می دهد قفس باران را دست آسمان

بمان و ببین چه صید بی پر و پایی است

در این قفس نازک عقاب زمین

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعری درباره آذرخش

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

ترجیح می دهم که درختی باشم

در زیر تازیانه ی کولاک و آذرخش با پویه ی شکفتن و گفتن

تا رام صخره ای در ناز و در نوازش

باران خاموش ار برای شنفتن

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر درباره ی آذرخش